• Vandaag besteld morgen in huis
 • Geproduceerd onder GMP
 • Peroxidevrije tandenbleekgel
 • geproduceerd in Duitsland
 • Veilig en effectief
HOME » Over ons » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Adore Your Smile®

Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan als we een samenwerking met elkaar aan gaan.

Definities:

 1. Happy Smile Company, mede handelend onder de merknaam Adore Your Smile, is gevestigd aan de Hugo de Vries-serre 2, 3823DM te Amersfoort en staat ingeschreven onder nummer 75191652 bij de kamer van koophandel Midden Nederland als groothandel in cosmetisch tandenbleken.

 2. Eigenaar van Adore Your Smile geregistreerd bij het EUTM onder filenummer 013023791 voor klassen 3, 5, 21 (Nice) en 27.05.21 en 27.99.01 (Vienna). De registratie datum is 22-10-2014.

 3. Wederpartij: Degene met wie Happy Smile Company een overeenkomst is aangegaan zowel consument (eindgebruiker van geleverde producten) als wederverkoper (aangesloten partner welke producten doorverkoopt aan derden),

 4. Partijen: Happy Smile Company en de wederpartij.

Toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Happy Smile Company aan een wederpartij.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 1.

Algemeen:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, geplaatste online bestelling, uitgebrachte offerte en een afgesloten overeenkomst tussen Happy Smile Company en een Wederpartij waarop Happy Smile Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Happy Smile Company, voor de uitvoering waarvan door Happy Smile Company derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Happy Smile Company n de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Indien Happy Smile Company niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Happy Smile Company in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.

Offertes, aanbiedingen, online geplaatste bestellingen en gesloten overeenkomsten:

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Happy Smile Company zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. Happy Smile Company kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. In de Online Shop, uitgebrachte offerte of in aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Happy Smile Company hieraan niet gebonden tenzij wederzijds en vooraf schriftelijk overeengekomen. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Happy Smile Company anders aangeeft. Dit geldt teven voor online geplaatste bestellingen.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Happy Smile Company niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders tenzij met wederpartij hierover een schriftelijke overeenkomst is getekend.

Artikel 3.

Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst:

 1. De overeenkomst tussen Happy Smile Company en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Happy Smile Company derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Happy Smile Company dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. Indien Happy Smile Company gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Happy Smile Company ter beschikking heeft gesteld.

 4. Levering geschiedt door ter beschikkingstelling van Happy Smile Company De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Happy Smile Company gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

 5. Happy Smile Company heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 6. Happy Smile Company is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Happy Smile Company de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Happy Smile Company zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Happy Smile Company gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Happy Smile Company bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Happy Smile Company op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Happy Smile Company een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Happy Smile Company gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Happy Smile Company daardoor direct of indirect ontstaan.

 11. Indien Happy Smile Company met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Happy Smile Company niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 20% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij  Happy Smile Company alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Happy Smile Company rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

 1. Happy Smile Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  2. na het sluiten van de overeenkomst Happy Smile Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

  3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  4. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Happy Smile Company kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Happy Smile Company gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 2. Voorts is Happy Smile Company bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Happy Smile Company kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Happy Smile Company op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Happy Smile Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien Happy Smile Company tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Happy Smile Company gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Happy Smile Company gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Happy Smile Company zal Happy Smile Company in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Happy Smile Company extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Happy Smile Company anders aangeeft.

 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het  Happy Smile Company rij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Happy Smile Company op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5.

Overmacht:

 1. Happy Smile Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken zoals problemen met toeleveranciers, voorzien of niet-voorzien, waarop  Happy Smile Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Happy Smile Company niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Happy Smile Company of van derden daaronder begrepen. Happy Smile Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat  Happy Smile Company zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Happy Smile Company kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel  Happy Smile Company ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Happy Smile Company gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6.

Betaling en incassokosten:

 1. Betalingen van online geplaatste bestellingen dienen vooraf voldaan te worden. Betalingen van geaccepteerde offertes of aanbiedingen dienen te allen tijde voor levering voldaan te zijn tenzij anders met wederpartij is overeengekomen. Happy Smile Company is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur en de daarin overeengekomen termijn, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan €15,00 aanmanings- en administratie kosten verschuldigd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Mocht de wederpartij na de eerste aanmaning en de daarin gestelde betalingstermijn niet aan haar verplichting hebben voldaan, dan wordt aan de wederpartij nog eens belast met €25,00 aanmanings- en administratie kosten. Mocht de wederpartij ook de betalingstermijn van de 2e aanmaning niet nakomen, is Happy Smile Company gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.

 3. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Happy Smile Company verschuldigde.

 4. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Happy Smile Company echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 5. Indien er een overeenkomst is gesloten met een periodieke termijn betaling en de wederpartij komt de overeengekomen verplichting niet na, is Happy Smile Company gerechtigd het volledige bedrag van de overeenkomst via haar incasso bureau op wederpartij te verhalen en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7.

Eigendomsvoorbehoud:

 1. Alle door Happy Smile Company in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van  Happy Smile Company totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Happy Smile Company gesloten overeenkomst(en) deugdelijk zijn nagekomen.

 2. Door Happy Smile Company geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om  Happy Smile Company daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 4. Voor het geval  Happy Smile Company zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan  Happy Smile Company en door Happy Smile Company aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Happy Smile Company zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 5. Happy Smile Company is eigenaar en fabrikant van haar eigen tandenbleek gel formule, Adore Your Smile. Het merk Adore Your Smile is geregistreerd bij het EUTM onder filenummer 013023791 voor klassen 3, 5, 21 (Nice) en 27.05.21 en 27.99.01 (Vienna). De registratie datum is 22-10-2014. Wederpartij mag op geen enkele manier zonder schriftelijke toestemming gebruik maken van de merknaam Adore Your Smile.

 6. Wederpartij dient ten alle tijden de voorschriften te volgen die vanuit Happy Smile Company voor Adore Your Smile zijn bepaald. Indien blijkt dat het merk Adore Your Smile schade oploopt door handelen van de wederpartij is Happy Smile Company gerechtigd de samenwerking of de gesloten overeenkomst direct te beëindigen zonder dat wederpartij ontslagen wordt van haar verplichtingen in de gesloten overeenkomst.

Artikel 8.

Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn:

 1. De door Happy Smile Company te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland en is niet overdraagbaar aan derden. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.  Happy Smile Company kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Happy Smile Company verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Happy Sales Company, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Happy Smile Company geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Happy Smile Company te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Happy Smile Company te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Happy Smile Company in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Happy Smile Company in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Happy Smile Company de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Happy Smile Company, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Happy Smile Company te retourneren en de eigendom daarover aan Happy Smile Company te verschaffen, tenzij Happy Smile Company anders aangeeft.

 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Happy Smile Company en de door Happy Smile Company bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9.

Aansprakelijkheid:

 1. Indien Happy Smile Company aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Happy Smile Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Happy Smile Company is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. Indien Happy Smile Company aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Happy Smile Company beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. De aansprakelijkheid van Happy Smile Company is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 5. Happy Smile Company is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Happy Smile Company aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Happy Smile Company toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 7. Happy Smile Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Happy Smile Company of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10.

Risico-overgang:

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11.

Vrijwaring:

 1. De Wederpartij vrijwaart Happy Smile Company voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Happy Smile Company toerekenbaar is.

 2. Indien Happy Smile Company uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Happy Smile Company zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Happy Smile Company , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Happy Smile Company en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12.

Intellectuele eigendom:

 1. Alle, al dan niet toekomstige, intellectuele eigendomsrechten op producten van Happy Smile Company blijven te allen tijde aan de zijde van Happy Smile Company . Niets uit deze algemene voorwaarden dan wel enige overeenkomst gesloten tussen Happy Smile Company en Wederpartij strekt tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom.

 2. Happy Smile Company is eigenaar en fabrikant van haar eigen tandenbleek gel formule Adore Your Smile®. Het merk Adore Your Smile is geregistreerd bij het EUTM onder filenummer 013023791 voor klassen 3, 5, 21 (Nice) en 27.05.21 en 27.99.01 (Vienna). De registratie datum is 22-10-2014. Wederpartij mag op geen enkele manier zonder schriftelijke toestemming gebruik maken van de merknaam Adore Your Smile.

 3. Wederpartij dient ten alle tijden de voorschriften te volgen die vanuit Happy Smile Company voor Adore Your Smile zijn bepaald. Indien blijkt dat het merk Adore Your Smile schade oploopt door handelen van de wederpartij is Happy Smile Company gerechtigd de samenwerking of de gesloten overeenkomst direct te beëindigen zonder dat wederpartij ontslagen wordt van haar verplichtingen in de gesloten overeenkomst.

 4. Wederpartij mag op geen enkele manier zonder schriftelijke toestemming uitingen doen namens Adore Your Smile.

 5. Mocht wederpartij schriftelijke toestemming hebben om Adore Your Smile te promoten diens wederpartij ten alle tijden de huisstijl voorschriften van Adore Your Smile te handhaven.

Artikel 13.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid:

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Happy Smile Company bij het opstellen

Artikel 14.

Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen waarbij Happy Smile Company partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Happy Smile Company is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Happy Smile Company het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Happy Smile Company. 

 4. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.